Session: 2013-2018

Hafiz Musharaf Basheer

Hafiz Musharaf Basheer S/O Rais Bashir Ahmad
Session-Roll: 2018-12
Date of Birth: 24 June 1994
Profession: Education
Location: Rahim Yar Khan, Pakistan